Untitled2

Vijay G. Khadgi

M.D. & C.E.O.
Untitled-1 (1)

Chandrakant G. Khadgi

Director

Shubham Khadgi

M.D

Akhilesh Bokde

Plant Head

Harish Deshmukh

Costing

Piyush Dhapodkar

Sr. Designer

Krishna Yadav

Tool Room Head

Pallave Surkar

Designer

Arvind Nandankar

Tool Room

Swati Bhakre

Development & Q.A

Parag Medule

Q.A

Nikhil Dhopte

Sr. Account

Shrikant Nandgirwar

HR

Vinod Adyalkar

Production Head

Prashant Kayarkar

Purchase Head

Nandkishor Lakdive

Store

Sandesh Saharkar

Accountant